O katedre

previous arrow
next arrow
Slider

 

Už viac ako dvadsať rokov pripravujeme do praxe budúcich učiteľov anglického jazyka a literatúry a študentov neučiteľského programu Anglický jazyk a kultúra.
Počas štúdia sa naši študenti okrem samotného anglického jazyka oboznamujú aj s literatúrou a kultúrou anglofónnych krajín, ako aj s princípmi vyučovania angličtiny v predprimárnom, primárnom a sekundárnom vzdelávaní. V študentskom časopise EnJoY majú možnosť podeliť sa so svojou kreativitou a zlepšovať si zručnosť písania v angličtine. V divadelnom krúžku môžu otestovať svoj herecký, dramatický talent, ale aj tvorbu vlastnej divadelnej hry v anglickom jazyku. Na katedrových podujatiach venovaných anglofónnym sviatkom rozvíjajú svoje organizačné zručnosti. Katedra ponúka množstvo príležitostí pre štúdium v zahraničí prostredníctvom študijných pobytov v rámci Erasmus dôhod (Veľká Británia, Nemecko, Rakúsko, Dánsko, Belgicko, Poľsko, Turecko, Španielsko).

KLIŠ zabezpečuje výučbu nasledujúcich študijných programov:

Bakalárske študijné programy

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v odbore 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov; (denná a externá forma)
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v odbore 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov (v kombinácii)
 • Anglický jazyk a kultúra v odbore 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry (neučiteľský program)

Magisterské študijné programy

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v odbore 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov; (denná a externá forma)
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v odbore 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov (v kombinácii)
 • Anglický jazyk a kultúra v odbore 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry (neučiteľský program)

Doktorandský študijný program

 • Doktorandský študijný program Didaktika anglického jazyka a literatúry v odbore 1.1.10 Odborová didaktika (denná a externá forma)

Rigorózne skúšky

 • PaedDr. – Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v odbore 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov
 • PhDr. – Anglický jazyk a kultúra v odbore 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry

Rozširujúce štúdium

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry pre absolventov vysokých škôl – kvalifikovaných učiteľov 1. a 2. stupňa vzdelávania.

Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov

 • Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v odbore 1.1.10 Odborová didaktika so zameraním na didaktiku anglického jazyka a literatúry.