O katedre

     · 

História katedry
·        

Podujatia katedry
·        

Publikácie katedry
·        

Medzinárodná spolupráca
·        

Projektová činnosť
·        

      Konferencie katedry

     ·        

      Ohlasy 

 História Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF v Nitre

 

Začiatky činnosti Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií siahajú do roku 1996. Dňa 18. 12. 1996 predložil vtedajší dekan Pedagogickej fakulty UKF v Nitre doc. PhDr. Ivan J. Szabó, CSc. Vedeckej a umeleckej rade menovanej fakulty návrh na zriadenie Katedry cudzích jazykov pre základné školy. Jej vznik odôvodnil akútnou potrebou zvyšovania počtu kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov pre základné školy (ročníky 1. – 9.). Návrh bol jednomyseľne schválený (Uznesenie č. 24/96) a dňa 19. februára 1997 vydal dekan PF UKF v Nitre Zriaďovaciu listinu Katedry cudzích jazykov pre základné školy s účinnosťou od 1. apríla 1997 (obr. 1).

Už prvý rok existencie novovzniknutej katedry ukázal, že zameranie len na primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie nedokáže uspokojiť potreby fakúlt UKF v Nitre ani celospoločenské požiadavky na doplnenie počtu kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov. Preto bolo nevyhnutné odborné zameranie katedry rozšíriť a podľa štatútu KCJZŠ z 23. apríla 1998 bolo jej zámerom zabezpečovať prípravu študentov v nasledujúcich študijných odboroch:

a)     magisterské štúdium učiteľstva pre 1. stupeň základných škôl v špecializácii anglický/nemecký jazyk a literatúra;

b)    magisterské štúdium učiteľstva anglického jazyka a literatúry pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy v kombinácii dvoch predmetov (dvojpredmetové štúdium);

c)     magisterské štúdium učiteľstva anglického jazyka a literatúry pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy (jednopredmetové štúdium);

d)    6-semestrové rozširujúce štúdium pre absolventov vysokých škôl, ktorí si chcú kvalifikáciu rozšíriť o učiteľstvo anglického alebo nemeckého jazyka a literatúry.

e)    6-semestrové rozširujúce štúdium kvalifikovaných elementaristov so zameraním na výučbu buď anglického alebo nemeckého jazyka. 

Paralelne s prípravou kvalifikovaných „jazykárov“ bola od svojich začiatkov katedra zodpovedná za odborné jazykové vzdelávanie všetkých študentov učiteľstva na Pedagogickej fakulte a Fakulte prírodných vied UKF. V súlade s týmto rozšírením pôsobnosti katedry bol roku 1990 upravený aj jej názov na Katedru cudzích jazykov (pozri obr. č. 2).

Štruktúra študijných odborov zabezpečovaných Katedrou cudzích jazykov sa v priebehu nasledujúcich 5 rokov významnejšie nemenila.  Výrazne sa však rozrástlo personálne obsadenie katedry a významne rástli aj počty študentov. V akademickom roku 2002/2003 pracovalo na KCJ 8 pedagógov a 3 zahraniční lektori. Katedra v rámci tzv. „spoločného základu“ učiteľského štúdia zabezpečovala výučbu odborne zameraného anglického a nemeckého jazyka pre 658 študentov (337 študentov Fakulty prírodných vied a 321 študentov Pedagogickej fakulty UKF). V profilových študijných odboroch v uvedenom akademickom roku študovalo 16 študentov magisterského štúdia učiteľstva pre 1. stupeň ZŠ s rozšírením o anglický a nemecký jazyk, 120 študentov magisterského štúdia učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov pre ročníky 5. – 12. v kombinácií aprobácií, 83 študentov magisterského jednopredmetového štúdia anglického jazyka pre ročníky 5. – 12. a 32 študentov rozširujúceho štúdia anglického jazyka a literatúry pre učiteľov 1. stupňa a pre ročníky 5. – 12. K profesionálnemu záberu KCJ pribudlo aj cudzojazyčné vzdelávanie frekventantov v rámci Univerzity 3. veku.

Od začiatku existencie KCJ jej pracovníci pod vedením doc. PhDr. Márie Malíkovej, CSc. venovali mnoho úsilia rozvíjaniu medzinárodnej spolupráce s partnerskými pracoviskami v Európe i mimo nej. Pracovisko nadviazalo bohaté kontakty na úrovni bilaterálnej vedeckej spolupráce s Middlesex University v Londýne, Limerick University v írskom Limericku, Fontys PABO University v holandskom Eindhovene, Pedagogische Hogeschool v belgickom Mechelene, Kätholishe University v belgickom Leuvene a s Pedagogickou fakultou Karlovej univerzity v Prahe. V rokoch 1999-2002 katedra organizovala pravidelné výmenné pobyty študentov a učiteľov s Fontys PABO Pedagogickou fakultou v Eindhovene z Holandska.  Rovnako intenzívne začala katedra rozvíjať aj projektovú činnosť. Pod vedením doc. PhDr. Márie Malíkovej, CSc. pracovníci KCJ spolupracovali na medzinárodnom projekte TEMPUS – JEP European Integration Studies in Support to the EU Accession a jednotliví pedagógovia sa zúčastnili aj na riešení iných projektov, ako napr. KEGA – 3/0163/02 Inovácia ďalšieho vzdelávania učiteľov pre 1.- 4. ročník ZŠ: rozširujúce štúdium cudzích jazykov (spoluriešiteľ: Mgr. I. Žemberová, PhD.) alebo VEGA 1/1429/04 Národné literatúry v epoche globalizácie - vzťah partikulárneho a univerzálneho v literárnom diele (spoluriešiteľ: doc. PaedDr. S. Pokrivčáková, PhD.).

Nový zákon o vysokých školách zákona č. 131/2002 a vyhláška č. 2090/2002 určili všetkým vysokým školám povinnosť transformovať edukačný systém v duchu Bolonského procesu na užší počet študijných odborov a na študijné programy v trojstupňovom usporiadaní. Akreditácie učiteľských študijných programov sa realizovali v roku 2005. Katedra cudzích jazykov pod vedením prof. PhDr. Evy Malej, CSc. získala akreditáciu na zabezpečovanie 3 bakalárskych programov:

a)     učiteľstvo predmetu anglický jazyk a literatúra – jednopredmetové štúdium (v dennej a externej forme);

b)    učiteľstvo predmetu anglický jazyk a literatúra v kombinácii s inými predmetmi (v dennej a externej forme);

c)     a prekladateľstvo a tlmočníctvo pre regionálny rozvoj so zameraním na anglický jazyk (denná forma)

a 2 magisterských programov:

d)    učiteľstvo predmetu anglický jazyk a literatúra v dennej a externej forme;

e)    učiteľstvo predmetu anglický jazyk a literatúra v kombinácii s inými predmetmi (v dennej a externej forme)

Pracovníci katedry nepoľavili ani vo svojej vedecko-výskumnej a projektovej činnosti, založenej vo veľkej miere na spolupráci s rastúcim počtom zahraničných partnerov. Pracovníci katedry sa podieľali na riešení medzinárodných projektov Com22C/2004/44 CLIL for Young Learners (spoluriešiteľka: doc. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.), Socrates-Lingua 225784-CP-1 - 2005-DE -L/2 Expliting Internet Case Study and Simulation Templates for Language Teaching (spoluriešiteľka: PhDr. K. Veselá, PhD.), GRUNDTVIG 2 GRU2/2006/17-k-NR-1 Multicultural Education for European Citizenship (spoluriešiteľka: doc. PhDr. M. Užáková, CSc.), LLP/Leonardo da Vinci SK/06/A/F/OL-6033103 Pedagogická prax študentov elementárnej pedagogiky (zodpovedná riešiteľka:  prof. PhDr. E. Malá, CSc.), jedného rozvojového, dvoch vedeckých a piatich kultúrno-edukačných projektov financovaných Ministerstvom školstva SR. Medzinárodná angažovanosť katedry sa rozvíjala aj mimo rámca projektovej činnosti. KCJ nadviazala dlhodobé partnerské vzťahy s talianskym Centro Difusione Lingue Comunitare v Turíne, Pedagogickou fakultou Masarykovej Univerzity v Brne, so severoírskou inštitúciou St. Mary´s College v Belfaste, Pedagogickou vysokou školou v Linzi a mnohými ďalšími.

Spoločenský vývoj a dynamicky sa meniaca situácia v oblasti cudzojazyčného vzdelávania a prípravy kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov viedli k postupnému rozšíreniu profilácie pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti pracoviska. Táto zmena sa odrazila v potrebe už druhej zmeny názvu katedry na Katedru lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií od januára 2009. Nový názov komplexnejšie vystihuje aktuálne odborné zameranie katedry nielen na  jazykovú a metodickú prípravu kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov,  ale aj na vzdelávanie vedeckých pracovníkov v oblasti lingvodidaktiky a odborovej didaktiky a na profesijnú prípravu interkultúrnych mediátorov v študijných programoch v odbore Anglický jazyk a kultúra.

V komplexnej akreditácii Univerzity Konštantína Filozofa, ktorá bola zavŕšená v roku 2009, KLIŠ pod vedením doc. PaedDr. Silvie Pokrivčákovej, PhD. získala práva zabezpečovať nasledujúce študijné programy:

a)     bakalársky študijný program Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v odbore 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov;

b)    bakalársky študijný program Anglický jazyk a kultúra v odbore  2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry;

c)     magisterský študijný program Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v odbore 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov;

d)    doktorandský študijný program Didaktika anglického jazyka a literatúry v odbore 1.1.10 Odborová didaktika.

Na základe znovuzískaných akreditácií KLIŠ naďalej zabezpečovala aj rigorózne skúšky pre učiteľov anglického jazyka, ako aj rozširujúce štúdium učiteľstva anglického jazyka a literatúry pre absolventov vysokých škôl – kvalifikovaných učiteľov 1. a 2. stupňa vzdelávania.

Snaha o poskytovanie kompletného dvojstupňového cyklu vysokoškolského vzdelávania študentom neučiteľského študijného programu vyvrcholila v roku 2011, keď KLIŠ získala práva na zabezpečovanie magisterského študijného programu Anglický jazyk a kultúra v odbore  2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry.

Za mimoriadny úspech katedry možno tiež považovať to, že svojou kontinuálnou pedagogickou a vedecko-výskumnou činnosťou prispela k tomu, že Pedagogickej fakulte UKF v Nitre boli uznané práva realizovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v odbore 1.1.10 Odborová didaktika so zameraním na didaktiku anglického jazyka a literatúry.

Od roku 2008 sa pracovníci KLIŠ podieľali na riešení medzinárodných projektov Leonardo da Vinci , LLP, Transfer inovácií  2008-1-AT1-LEO05-00609 Cross-cultural learning and teaching in vocational education and training (spoluriešiteľ: PhDr. K. Veselá, PhD.), ALFA III  EUROPEAID/126-821/C/ACT/RAL Formación de competencias profesionales en una sociedad intercultural y en un marco empresarial glocalizado (spoluriešiteľka: Mgr. Zuzana Fráterová, PhD.), 502066-LLP-1-2009-1-NL-ERASMUS-ECDEM EPTE: European Primary Teacher Education (spoluriešiteľky v prac. skupine Languages: doc. PaedDr. S.Pokrivčáková, PhD., PhDr. B. Horváthová, PhD., PaedDr. E. Stranovská, PhD.), ERASMUS MUNDUS MANECA-Mobility Academic Network between EU and Central Asia Cooperation and mobility in the area of higher education (spoluriešiteľka: prof. PhDr. E. Malá, CSc.), jedného rozvojového projektu, dvoch národných a šiestich kultúrno-edukačných projektov financovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V súčasnom období KLIŠ realizuje projekt APVV-0451-10 Intervenčný lingvistický program (zodp. riešiteľ: PaedDr. Eva Stranovská, PhD., spoluriešitelia: PhDr. B. Horváthová, PhD.,  doc. PaedDr. S. Pokrivčáková, PhD., prof. Dr. László I. Komlósi, PhD., PhDr. L. Jechová, PhD., Mgr. Zuzana Fráterová, PhD., Mgr. Eva Reid, Mgr. Silvia Hvozdíková).

Od vzniku katedry sa pracovníci spolupodieľali na riešení viac než 40 projektov charakteru vedecko-výskumného, rozvojového a kultúrno-edukačného, z toho 13 medzinárodných. Výstupmi z riešených projektov boli najmä publikované vedecké a odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné texty, učebnice pre ZŠ, vedecké štúdie vo vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch, vystúpenia na domácich i zahraničných konferenciách, osnovy nových učebných predmetov, súbory metodických materiálov a ohlasy na publikované práce.

V súčasnosti sa pracovisko orientuje na tieto prioritné oblasti výskumu:

-        aktuálne otázky vyučovania cudzích jazykov na všetkých stupňoch vzdelávania s osobitným dôrazom na integrované (CLIL) a inkluzívne vyučovanie cudzích jazykov (vyučovanie cudzích jazykov pre výnimočných žiakov a žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami);

-        využívanie najnovších didaktických technológií vo vyučovaní cudzích jazykov (multimédiá, e-learning, CALL);

-        systematické budovanie výskumnej základne potrebnej pre vedecký rozvoj didaktiky cudzích jazykov a vybraných odvetví aplikovanej lingvistiky.

Okrem úzkej a intenzívnej spolupráce s partnerskými katedrami a inštitútmi na slovenských univerzitách Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií spolupracuje s početnými pracoviskami v zahraničí. Za osobitnú zmienku stojí dlhodobá vedecko-výskumná a pedagogická spolupráca s International Study Programmes v Cheltenhame, s Pedagogische Hogeschool v belgickom Mechelene, s Kätholishe University v belgickom Leuvene, so severoírskou St. Mary´s College v Belfaste,Pädagogische Hochschule Oberösterreich v rakúskom Linzi, so švédskou Umeå Universitet, s Pedagogickou fakultou Ljubljanskej univerzity v Srbsku a najmä  intenzívna spolupráca s Katedrou anglického jazyka a literatury PdF Masarykovej univerzity v Brne, s ktorou spolupracuje na plnení výskumných úloh, projektovej činnosti, každoročne organizuje spoločné konferencie a vydáva spoločné vedecké a odborné publikácie.

Neoddeliteľnou súčasťou odbornej činnosti pracovníkov katedry je bohatá spolupráca so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave, metodicko-pedagogickými centrami, ako aj učiteľmi základných a stredných škôl. Súčasťou tejto spolupráce je organizovanie metodických seminárov, odborných podujatí, hosťovských prednášok a predovšetkým organizovanie medzinárodných vedeckých konferenciíCudzie jazyky a kultúry v škole, ktorých súčasťou sú aj metodické workshopy pre študentov a praxujúcich učiteľov a ktoré katedra organizuje každoročne už od roku 2003.

Aktívna spolupráca Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií s pedagogickou praxou, bohatá vedecko-výskumná a projektová činnosť, početné medzinárodné partnerstvá a ponuka atraktívnych študijných programov sa logicky prejavuje aj v pretrvávajúcom záujme študentov o štúdium na katedre.  Katedra zabezpečuje odbornú jazykovú prípravu pre viac ako 600 študentov učiteľských a pedagogicky zameraných neučiteľských študijných programov 1. - 3. stupňa zo všetkých fakúlt UKF. V akademickom roku 2011/12 v študijných programoch, na ktoré katedra získala akreditované práva, študuje 130 študentov bakalárskych programov, 125 študentov magisterského štúdia, 19 študentov kvalifikačného pedagogického štúdia a 43 študentov rozširujúceho štúdia. 15 frekventantov sa pripravuje na rigorózne skúšky. Katedra je mimoriadne aktívna aj v oblasti vedeckej výchovy, v rámci ktorej študuje v súčasnosti na katedre 13 študentov doktorandského štúdia (3 v internej a 10 v externej forme).

 

Zdroje a literatúra:
Andruška, P. (ed.): 40 rokov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra: UKF, 1999. ISBN 80-8050-244-7.

archívne materiály UKF v Nitre

archívne materiály KLIŠ PF UKF v Nitre

Kluvanec, D. a kol.: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1999-2002. Nitra: UKF, 2002. ISBN 80-8050-513-6.

Šimonek, J. (ed.): 50 rokov Pedagogickej fakulty UKF v Nitre (1959-2009). Nitra: PF UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-591-6.

Výročné správy UKF v Nitre a PF UKF v Nitre z rokov 1997 – 2011 (dostupné jednotlivo na www.ukf.sk).

Uverejnené fotografie pochádzajú zo súkromných archívov pracovníkov KLIŠ PF UKF v Nitre.

 

Spracovala: Silvia Pokrivčáková