Konferencie katedry

 

e-Teaching English as a Foreign Language (e-TEFL) 
The conference will welcome all the teachers of TEFL from Slovakia and abroad who are willing to share their ideas about using technologies to improve and update their teaching routines.
The range of potential topics is wide – any technology, any age group of learners, any proficiency level, any educational level… 

 NOVEMBER 14, 2014 – NOVEMBER 15, 2014

 Link: e-TEFL conference 

 Zborník z konferencie na stiahnutie: eTEFL Proceedings from the International Scientific Conference 

 

 

CUDZIE JAZYKY A KULTÚRY V ŠKOLE 

 

Medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa konala pravidelne raz ročne pod záštitou dekana PF UKF v Nitre. Na jej organizácii sa spolupodieľala Katedra anglického jazyka a literatury PdF MU v Brne a občianske združenie SlovakEdu Nitra.

Konferencia bola určená pre všetkých odborníkov, profesionálne zainteresovaných do cudzojazyčného vzdelávania (vedeckých pracovníkov, metodikov, praxujúcich i budúcich učiteľov jazykov, doktorandov, autorov učebníc, distribútorov odbornej literatúry a pod.). 

 

Organizačné zabezpečenie konferencie 

 

 

Vedecký garant:            

 

                                                               doc. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (PF UKF Nitra)

 

Vedecký výbor:             

 

                                                               doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (PdF MU Brno)

                                                               doc. PhDr. Eva Homolová, CSc., (FHv UMB Banská Bystrica)

                                                               prof. PhDr. Eva Malá, CSc. (PF UKF Nitra) 

                                                               doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D. (PdF MU Brno) 

                                                               doc. Zuzana Straková, PhD. (FF PU Prešov) 

                                                               doc. PhDr. Katerina Veselá, PhD.

 

 

Organizačný výbor:     

 

                                                               PhDr. Božena Horváthová, PhD.

                                                               Mgr. Eva Reid, PhD.

                                                               Mgr. Zuzana Sandorová

                                                               Mgr. Mária Schmidtová

                                                               PhDr. Zuzana Tabačková, PhD.

                                                               Mgr. Ivana Žemberová, PhD.

                                                               Mgr. Radka Grňová

 

 

Súčasti konferencie 

 

a)           vedecká časť: spravidla sa koná v 1. deň konferencie a účastníci tu prezentujú najnovšie výskumné výsledky z oblasti lingvodidaktiky a aplikovanej lingvistiky,

b)           metodické  workshopy: v rámci nich prezentéri demonštrujú praktické ukážky vyučovacích techník a postupov. Ich publikom a aktívnymi partnermi sú učitelia cudzích jazykov zo základných a stredných škôl,

c)           panelová diskusia.

Konferenciu pravidelne dopĺňajú sprievodné podujatia ako predajné výstavy a prezentácie učebníc, odbornej literatúry a učebných pomôcok.

 

Obsahové zameranie konferencie 

sa prispôsobuje aktuálnym potrebám teórie a praxe v cudzojazyčnom vzdelávaní. V súčasnosti sa konferencia sústreďuje na nasledujúce oblasti: 

 

1.            História a súčasnosť lingvodidaktiky a didaktiky cudzích jazykov, lingvodidaktický výskum

2.            Vyučovanie cudzích jazykov pre žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami

3.            Vyučovanie cudzích jazykov na predprimárnom a primárnom stupni vzdelávania

4.            Cudzojazyčné vzdelávanie pre špecifické účely, odborné cudzojazyčné vzdelávanie a CLIL

5.            Vyučovacie cudzojazyčnej literatúry a kultúry 

 

 

 

Formáty príspevkov

 

vedecký príspevok: 15-20 min., prezentácia nových vedeckých poznatkov, prezentéri majú k dispozícii bielu tabuľu, interaktívnu tabuľu, PC a DVD projektor

šablóna na písanie príspevkov

 

panelová prezentácia: počas celej konferencie, účastník bude mať k dispozícii panel o rozmere 125 x 80 cm vo vstupných priestoroch PF UKF

 

workshop: 30 min., praktická ukážka konkrétnej vyučovacej aktivity alebo prezentácia postupu pre učiteľov CJ v jednej z učební KLIŠ, k dispozícii je biela tabuľa, interaktívna tabuľa, PC a DVD projektor, max. kapacita jedného workshopu je 25 učiteľov, metodické materiály (pomôcky, pracovné listy) si zabezpečuje prezentér

 

 

Publikačné výstupy z konferencií Cudzie jazyky a kultúry v škole 

 

Publikačnými výstupmi z konferencie je každoročne recenzovaný zborník vedeckých prác a vedecká monografia venovaná kľúčovej téme daného ročníka konferencie.

 

CJŠ 1 (2003)

Malá, E. – Pokrivčáková, S. (eds.): Cudzie jazyky v škole – Didaktická efektívnosť učebníc cudzieho jazyka. Nitra: UKF. 2003. ISBN 80-8050-607-8

 

CJŠ 2 (2004 )

Malá, E. – Pokrivčáková, S.(eds.): Cudzie jazyky v škole 2: Dieťa – jazyk – svet. Nitra: PF UKF. 2004. ISBN 978-80-8050-718-X 

 

CJŠ 3 (2005)

Malá, E. – Pokrivčáková, S. – Filo, J. – Hvozdíková, S. (eds.): Cudzie jazyky v škole 3: Európska dimenzia vo vyučovaní cudzích jazykov a kultúre. Nitra: PF UKF, 2005. ISBN 978-80-8050-920-4.

 

CJŠ 4 (2006)

Pokrivčáková, S. – Filo, J. (eds.): Cudzie jazyky v škole 4: Integrované prístupy k vyučovaniu cudzích jazykov CLIL a LLIL. Nitra: UKF, 2007. ISBN 978-80-8094-225-0 

 

CJŠ 5 (2007)

Pokrivčáková, S. – Filo, J. (eds.): Cudzie jazyky v škole 5. Nitra: PF UKF, 2008. ISBN 978-80-8094-416-2 

Pokrivčáková, S.: Inovácie a trendy vo vyučovaní cudzích jazykov u žiakov mladšieho školského veku. Nitra: PF UKF. 2008. ISBN 978-80-8094-417-9

 

CJŠ 6 (2008)

Veselá, K. (ed.): Cudzie jazyky v škole 6.  Nitra: UKF, 2008. ISBN 978-80-8094-549-7

Pokrivčáková, S. a kol.: Cudzie jazyky a kultúry v modernej škole. Brno: Masarykova univerzita. 2009. ISBN 978-80-210-4974-1 

 

CJKŠ 7 (2010)

Veselá, K. (ed.): Cudzie jazyky a kultúry v škole 7 , Nitra: UKF, 2010.

Pokrivčáková, S.: Modernization of Teaching Foreign Languages: CLIL, Inclusive and Intercultural Education. Brno: Masarykova Univerzita. 2010. ISBN 978-80-210-5294-9 

 

CJKŠ 8 (2011)

Hvozdíková, S. – Turčinová, K. (eds.): Cudzie jazyky a kultúry v škole 8. Nitra: UKF, 2011,  ISBN 978-80-8094-944-0. 

Pokrivčáková, S.: Current issues in teaching foreign languages. Brno: MUNI press. 2011. ISBN 978-80-210-5608-4. 

 

CJKŠ 9 (2012)

Horváthová, B. et al: New Directions in Teaching Foreign Languages. Brno: Muni Press. 2012. ISBN 978-80-210-6003-6

Pokrivčáková, S. (ed.): Cudzie jazyky a kultúry v škole 9. Nitra: UKF, 2012. ISBN 

 

CJKŠ 10 (2013)

 

 


 

 

Cudzie jazyky v škole 1 (2003)

Cudzie jazyky v škole 2 (2004)

Cudzie jazyky v škole 3 (2005)

Cudzie jazyky v škole 4 (2007)

Cudzie jazyky v škole 5 (2008)

Cudzie jazyky v škole 6 (2009)

Cudzie jazyky v škole 7 (2010)

Cudzie jazyky a kultúry v škole 8 (2011)

Cudzie jazyky a kultúry v škole 9 (2012)

Cudzie jazyky a kultúry v škole 10 (2013) 

 

Zborníky z konferencií na stiahnutie