Projektová činnosť

 

 

Zapojenosť garantujúceho pracoviska do grantových aktivít

 

O dobrej úrovni výskumnej činnosti na pracovisku svedčí skutočnosť, že v hodnotenom období (2005-2010) sa na katedre riešili tri vedecko-výskumné projekty (VEGA), šesť kultúrno-edukačných projektov (KEGA), projekt Európskeho sociálneho fondu (ESF), medzinárodný projekt (Leonardo da Vinci), ako aj  grantové projekty mladých v rámci univerzity (CGA, GAM, UGA). Za najvýznamnejšie v hodnotenom období sú považované: